รศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

รศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

รศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2566-2568