ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่

แผนที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

อาคารที่ตั้งของสาขารังสีรักษามี 3 อาคารคือ

 1. อาคาร ล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช เป็นห้องตรวจผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยใน
2. อาคาร เอลิสะเบธ เป็นที่ตั้งของเครื่องฉายรังสีและเครื่องจำลองการฉายรังสี
3. อาคาร รัตนวิทยาพัฒน์ เป็นที่ตั้งของเครื่องฉายรังสีและเครื่องจำลองการฉายรังสี
4. อาคาร อับดุลลาฮิม เป็นที่ตั้งของเครื่องฉายรังสีและเครื่องจำลองการฉายรังสี
5. อาคาร ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นที่ตั้งของเครื่องฉายอนุภาคโปรตอน

 

แผนที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา