บริจาคเพื่อสมทบทุน

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตั้งแต่ปี 2494 ปัจจุบันมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ รวมทั้งเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูง ที่สามารถรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดด้วยรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทางสาขาฯ ติดตั้งอุปกรณ์การรักษาอันทันสมัยที่สุดในประเทศไทยด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท ทำให้เรามีเครื่องมือรังสีรักษาที่มากและทันสมัยที่สุดในประเทศไทย โดยมีเครื่องจำลองการรักษา 5 เครื่อง เครื่องฉายรังสี 6 เครื่อง เครื่องใส่แร่ 3 มิติ 1 เครื่อง เครื่องเหล่านี้สามารถฉายรังสีในเทคนิคที่ซับซ้อน ทั้งแบบ 3-4 มิติ แบบปรับความเข้ม และแบบรังสีศัลยกรรมความเข้มสูงที่สามารถเพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดจากโรค โดยที่ได้รับอาการแทรกซ้อนจากการรักษาน้อยลง การบริการเข้าถึงผู้ป่วยทุกเศรษฐานะ ลดเวลาการรอคิวการฉายรังสีผู้ป่วย จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยรังสี

อย่างไรก็ตามการบริการที่มีผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือให้เท่าทันเทคโนโลยีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการรักษาอย่างที่สุด ให้สมกับที่เป็นโรงพยาบาลของประชาชนทุกคน

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบ"โครงการพัฒนาบริการสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา"  "โครงการเงินบริจาคสำหรับผู้ป่วยที่ขัดสนและโครงการสมทบซื้อเครื่องมือเครื่องใช้และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ เพื่อให้สาขาฯ" เป็นแหล่งรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยรังสีที่ทันสมัยและผลิตบุคลากรคุณภาพให้กับสังคมต่อไป


โครงการพัฒนาบริการสาขารังสีรักษาฯ
วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วย
- เพื่อจัดหาอุปกรณ์ประกอบสำหรับการรักษา
- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน

โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญขีออมทรัพย์ชื่อบัญชี
"เพื่อผู้ป่วยขัดสนและพัฒนาคุณภาพบริการสาขารังสีรักษา"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 406-532104-7

***ไม่มีใบเสร็จรับเงิน***


โครงการเงินบริจาคสำหรับผู้ป่วยที่ขัดสน
วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาที่ไม่สามารถเบิกจากสิทธิ์การรักษา
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ติดต่อเพื่อบริจาคได้ที่ธุรการสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0-2256-4334 หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญขีออมทรัพย์ชื่อบัญชี
"เพื่อผู้ป่วยขัดสนและพัฒนาคุณภาพบริการสาขารังสีรักษา"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 406-532104-7

***ไม่มีใบเสร็จรับเงิน***


โครงการสมทบซื้อเครื่องมือเครื่องใช้และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์

- จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
- พัฒนาบุคลากรของสาขาฯ เช่น ประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานต่างประเทศ

โครงการสมทบซื้อเครื่องมือเครื่องใช้และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ รหัส 25010017-0003 
สามารถบริจากได้ที่ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในเวลาราชการ
***(มีใบเสร็จรับเงินสำหรับลดหย่อนภาษี)***