สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี ปี 2553 (คน)

เดือน เทคนิคการฉายรังสี รวม
2 มิติ 3 มิติ IMRT ARC VMAT
มกราคม 58 92 20 2 - 172
กุมภาพันธ์ 67 94 18 1 - 180
มีนาคม 67 98 32 1 - 198
เมษายน 47 92 26 - - 165
พฤษภาคม 26 65 13 - - 104
มิถุนายน 66 115 20 - - 201
กรกฎาคม 58 113 19 1 - 191
สิงหาคม 55 105 31 2 3 196
กันยายน 27 117 13 1 20 178
ตุลาคม 47 129 23 4 20 223
พฤศจิกายน 61 121 23 3 20 228
ธันวาคม 72 116 20 3 31 242
รวม 651 1,257 258 18 94 2,278

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 9 1 7 8

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์