สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ปี 2553


ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

เดือน
ชาย
หญิง
รวม
มกราคม
45
204
249
กุมภาพันธ์
50
179
229
มีนาคม
38
179
217
เมษายน
42
160
202
พฤษภาคม
29
117
146
มิถุนายน
55
164
219
กรกฎาคม
37
187
224
สิงหาคม
50
182
232
กันยายน
53
179
232
ตุลาคม
60
181
241
พฤศจิกายน
71
154
225
ธันวาคม
92
164
256
รวม
622
2,050
2,672
เดือน
ชาย
หญิง
รวม
มกราคม
33
45
78
กุมภาพันธ์
35
36
71
มีนาคม
39
57
96
เมษายน
40
55
95
พฤษภาคม
28
25
53
มิถุนายน
33
37
70
กรกฎาคม
34
44
78
สิงหาคม
39
44
83
กันยายน
32
60
92
ตุลาคม
35
44
79
พฤศจิกายน
37
51
88
ธันวาคม
37
52
89
รวม
422
550
972

สถิติผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย(คน) ปี 2553

ลำดับ
โรค
 
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
1
มะเร็งเต้านม
Breast
144
119
114
95
72
109
125
100
99
108
93
102
1,280
2
มะเร็งปากมดลูก
Cervix
29
25
30
37
24
27
21
39
41
41
29
33
376
3
มะเร็งหลังโพรงจมูก
Nasopharynx
27
19
23
19
11
22
12
15
20
24
27
61
280
4
มะเร็งท่อน้ำดี
Cholangiocarcinoma
11
8
8
11
8
12
11
10
4
7
9
10
109
5
มะเร็งปอด
Lung
3
2
5
7
4
12
16
13
11
10
10
10
103
6
มะเร็งต่อมลูกหมาก
Prostate
5
5
7
5
4
6
4
5
7
6
8
9
71
7
มะเร็งปีกมดลูก
Corpus
0
3
4
5
2
1
6
7
10
10
8
3
59
8
มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
Rectum
11
11
0
0
1
0
0
5
6
4
6
6
50
9
มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนต้น
Caecum
0
5
0
5
1
7
2
7
7
1
0
0
35
10
มะเร็งกระเพาะอาหาร
Stomach
0
0
5
0
1
4
4
3
5
5
5
0
32

รวม
 
230
197
196
184
128
200
201
204
210
216
195
234
2,395
11
โรคอื่นๆ
 
19
32
21
18
18
19
23
28
22
25
30
22
277
 
รวม
 
249
229
217
202
146
219
224
232
232
241
225
256
2,672

สถิติผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย(คน) ปี 2553

ลำดับ

โรค
 
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
1
มะเร็งหลังโพรงจมูก
Nasopharynx
10
10
20
14
14
11
12
12
13
13
16
12
157
2
มะเร็งปากมดลูก
Cervix
14
4
16
14
9
10
10
10
16
13
13
6
135
3
มะเร็งเต้านม
Breast
11
10
13
9
2
7
9
14
18
8
4
10
115
4
มะเร็งปอด
Lung
4
6
3
10
4
5
10
3
7
7
6
7
72
5
มะเร็งหลอดอาหาร
Esophagus
2
3
6
3
3
3
3
6
6
4
6
7
52
6
มะเร็งท่อน้ำดี
Cholangiocarcinoma
2
6
6
1
0
5
1
1
6
5
4
2
39
7
มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
Rectum
1
1
3
6
0
3
2
9
1
2
3
1
32
8
มะเร็งสมอง
Brain
1
1
4
1
4
3
4
2
2
1
1
6
30
9
มะเร็งต่อมทอนซิล
Tonsil
3
1
2
4
5
1
3
1
0
0
1
1
22
10
มะเร็งลิ้น
Tongue
2
1
2
3
1
1
2
2
3
1
3
1
22
11
มะเร็งตับอ่อน
Pancreas
2
3
2
2
2
1
0
0
1
3
3
1
20

รวม
 
52
46
77
67
44
50
56
60
73
57
60
54
696
12
โรคอื่นๆ
 
26
25
19
28
9
20
22
23
19
22
28
35
276

รวม
 
78
71
96
95
53
70
78
83
92
79
88
89
972

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 9 1 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์