สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี ปี 2552 (คน)


เดือน เทคนิคการฉายรังสี
2 มิติ 3 มิติ IMRT ARC TBI
มกราคม 75 96 18 - -
กุมภาพันธ์ 95 86 16 - -
มีนาคม 95 102 26 - -
เมษายน 67 68 35 - -
พฤษภาคม 69 79 20 4 -
มิถุนายน 95 100 22 4 1
กรกฎาคม 73 101 20 - -
สิงหาคม 83 127 20 - -
กันยายน 86 77 17 1 -
ตุลาคม 87 105 28 1 1
พฤศจิกายน 74 107 28 3 -
ธันวาคม 55 105 20 - -
รวม 954 1,154 270 13 2

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 9 2 0 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์