สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี ปี 2551 (คน)


เดือน เทคนิคการฉายรังสี
2 มิติ 3 มิติ IMRT
มกราคม 144 126 35
กุมภาพันธ์ 127 150 28
มีนาคม 108 132 36
เมษายน 105 105 44
พฤษภาคม 105 97 36
มิถุนายน 119 116 55
กรกฎาคม 114 116 55
สิงหาคม 94 134 48
กันยายน 99 153 48
ตุลาคม 84 176 33
พฤศจิกายน 88 159 36
ธันวาคม 90 166 35
รวม 1,277 1,630 489

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 9 1 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์