สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการฉายรังสี 10 อันดับโรค(คน) ปี 2556

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 47 55 76 45 53 61 71 57 71 60 69 62 727
2 มะเร็งปอด 30 20 26 18 27 18 26 30 28 28 30 29 310
3 มะเร็งปากมดลูก 16 14 13 15 10 11 16 9 16 11 14 12 157
4 มะเร็งหลังโพรงจมูก 11 7 11 13 8 11 13 10 12 17 14 10 137
5 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 5 9 15 7 10 15 11 11 10 7 12 9 121
6 มะเร็งต่อมลูกหมาก 10 6 8 2 13 8 7 7 10 12 7 7 97
7 มะเร็งหลอดอาหาร 9 5 9 7 5 3 5 8 4 6 8 3 72
8 มะเร็งมดลูก 3 5 5 11 3 4 1 6 9 5 6 3 61
9 มะเร็งตับ 2 8 3 3 2 3 6 7 5 12 3 7 61
10 มะเร็งสมอง 4 6 1 5 4 7 4 7 5 4 4 2 53
รวม 137 135 167 126 135 141 160 152 170 162 167 144 1,796
11
โรคอื่นๆ
75 63 64 59 71 76 71 90 71 70 92 83 885
รวมทั้งหมด 212 198 231 185 206 217 231 242 241 232 259 227 2,681

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการฉายรังสีที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2556

เดือน เพศ ผลรวมทั้งหมด
ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ.
มกราคม 91 117 4 - 212
กุมภาพันธ์ 78 114 4 2 198
มีนาคม 81 148 1 1 231
เมษายน 60 119 4 2 185
พฤษภาคม 84 116 4 2 206
มิถุนายน 85 126 2 4 217
กรกฎาคม 88 141 - 2 231
สิงหาคม 94 142 5 1 242
กันยายน 95 140 1 5 241
ตุลาคม 96 130 4 2 232
พฤศจิกายน 96 159 2 2 259
ธันวาคม 82 141 4 - 227
รวม 1,030 1,593 35 23 2,681

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 9 2 3 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์