สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 10 อันดับโรค(ราย) ปี 2556

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 50 40 47 48 60 52 50 56 52 38 46 38 577
2 มะเร็งปอด 25 17 23 11 14 21 18 21 18 11 21 12 212
3 มะเร็งปากมดลูก 12 15 7 8 12 13 7 11 9 11 13 7 125
4 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 9 6 9 7 12 4 7 12 12 11 4 8 101
5 มะเร็งหลังโพรงจมูก 7 9 5 7 2 8 11 14 6 8 5 8 90
6 มะเร็งตับ 8 4 7 2 4 7 13 11 11 9 8 3 87
7 มะเร็งต่อมลูกหมาก 9 10 3 5 7 8 8 9 5 3 8 9 84
8 มะเร็งหลอดอาหาร 10 6 3 3 4 6 10 9 4 1 4 3 63
9 มะเร็งสมอง 2 5 3 5 7 9 7 3 2 7 1 4 55
10 เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง 3 4 2 7 3 11 6 3 2 4 4 2 51
รวม 135 116 109 103 125 139 137 149 121 103 114 94 1,445
11
โรคอื่นๆ
60 82 80 65 74 67 93 92 83 83 76 50 905
รวมทั้งหมด 195 198 189 168 199 206 230 241 204 186 190 144 2,350

 


สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา ปี 2556

เดือน เพศ ผลรวมทั้งหมด
ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ.
มกราคม 80 111 1 3 195
กุมภาพันธ์ 75 120 2 1 198
มีนาคม 74 112 2 1 189
เมษายน 63 99 1 5 168
พฤษภาคม 68 129 1 1 199
มิถุนายน 75 124 4 3 206
กรกฎาคม 106 120 2 2 230
สิงหาคม 111 127 2 1 241
กันยายน 82 119 1 2 204
ตุลาคม 62 119 2 3 186
พฤศจิกายน 73 116 1 - 190
ธันวาคม 56 83 3 2 144
รวม 925 1,378 22 24 2,350
 

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 9 2 2 4

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์