สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 10 อันดับโรค(ราย) ปี 2554

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 48 45 54 37 45 47 30 47 40 39 67 51 550
2 มะเร็งปอด 15 17 17 15 14 13 14 16 9 14 22 8 174
3 มะเร็งปากมดลูก 14 8 15 12 8 19 11 14 9 9 9 18 146
4 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 4 6 12 7 2 12 13 17 10 10 10 11 114
5 มะเร็งหลังโพรงจมูก 5 12 3 10 7 5 5 2 10 11 13 6 89
6 มะเร็งต่อมลูกหมาก 7 7 5 5 2 10 5 5 7 7 9 8 77
7 มะเร็งหลอดอาหาร 11 - 3 6 7 8 5 2 11 8 6 2 69
8 มะเร็งตับ 9 - 7 5 7 3 4 2 3 3 9 3 55
9 สมอง 6 - 3 5 5 5 3 4 2 7 5 8 53
10 มะเร็งท่อน้ำดี 7 3 8 5 4 3 2 3 4 3 3 1 46
รวม 126 98 127 107 101 125 92 112 105 111 153 116 1,373
11
โรคอื่นๆ
43 71 80 55 67 64 70 78 81 71 87 74 841
รวมทั้งหมด 169 169 207 162 168 189 162 190 186 182 240 190 2,214

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2554

เดือน เพศ ผลรวมทั้งหมด
ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ.
มกราคม 64 104 - 1 169
กุมภาพันธ์ 75 92 1 1 169
มีนาคม 84 121 2 - 207
เมษายน 66 94 2 - 162
พฤษภาคม 72 92 2 2 168
มิถุนายน 81 108 - - 189
กรกฎาคม 76 86 - - 162
สิงหาคม 70 115 3 2 190
กันยายน 91 94 1 - 186
ตุลาคม 79 95 4 4 182
พฤศจิกายน 96 139 2 3 240
ธันวาคม 61 120 3 6 190
รวม 915 1,260 20 19 2,214

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 5 7 8 7

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์