สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการฉายรังสี 10 อันดับโรค(คน) ปี 2554

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 57 51 65 54 38 65 77 69 87 45 63 56 727
2 มะเร็งปอด 21 24 25 19 25 28 26 16 16 19 18 19 256
3 มะเร็งปากมดลูก 13 7 19 15 14 13 16 20 20 12 15 10 174
4 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 10 8 6 6 8 5 15 6 11 14 11 6 106
5 มะเร็งหลังโพรงจมูก 5 8 4 13 8 8 11 8 8 8 9 8 98
6 มะเร็งต่อมลูกหมาก 5 9 9 6 5 4 5 9 6 6 11 10 85
7 มะเร็งหลอดอาหาร 5 4 7 4 5 6 8 7 9 5 8 13 81
8 มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 7 7 8 2 6 5 5 15 4 7 6 6 78
9 มะเร็งลำไส้ 1 2 4 4 5 2 4 3 5 2 2 4 38
10 มะเร็งตับ - 9 5 5 3 4 2 2 - 5 2 - 37
รวม 124 129 152 128 117 140 169 155 166 123 145 132 1,680
11
โรคอื่นๆ
53 51 67 51 51 70 74 80 72 50 68 82 769
รวมทั้งหมด 177 180 219 179 168 210 243 235 238 173 213 214 2,449

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการฉายรังสีที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2554

เดือน เพศ ผลรวมทั้งหมด
ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ.
มกราคม 56 113 4 4 177
กุมภาพันธ์ 81 95 4 - 180
มีนาคม 83 135 1 - 219
เมษายน 68 108 2 1 179
พฤษภาคม 81 85 1 1 168
มิถุนายน 82 124 2 2 210
กรกฎาคม 84 158 1 - 243
สิงหาคม 87 145 3 - 235
กันยายน 76 159 2 1 238
ตุลาคม 61 110 1 1 173
พฤศจิกายน 88 119 3 3 213
ธันวาคม 92 119 3 - 214
รวม 939 1,470 27 13 2,449

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 9 2 3 9

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์