สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยฉายรังสีแยกตามเทคนิคการฉายรังสี ปี 2554 (คน)

เดือน เทคนิคการฉายรังสี รวม
2 มิติ 3 มิติ IMRT ARC VMAT TLI
มกราคม 54 94 9 - 20 - 177
กุมภาพันธ์ 51 90 13 2 24 - 180
มีนาคม 50 128 25 1 15 - 219
เมษายน 56 80 9 - 34 - 179
พฤษภาคม 42 96 5 1 24 - 168
มิถุนายน 52 108 17 2 31 - 210
กรกฎาคม 66 125 20 4 27 1 243
สิงหาคม 59 133 9 1 33 - 235
กันยายน 73 119 12 - 34 - 238
ตุลาคม 28 95 12 - 38 - 173
พฤศจิกายน 37 124 19 1 32 - 213
ธันวาคม 28 127 18 2 39 - 214
รวม 596 1,319 168 14 351 1 2,449

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 9 1 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์