ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง PET/CT

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ

ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง PET/CT

ความต้องการวิธีวินิจฉัยโรคแต่เนิ่นๆ มีอยู่ตลอดเวลา

PET-CT สแกนเป็นทางเลือกใหม่ในประเทศไทย มีลักษณะแตกต่างจากการตรวจถ่ายภาพอื่นๆ อาทิ CT สแกนและ MRI ดังจะได้ขนาดความดังต่อไปนี้