สำหรับผู้ป่วย

โดยปกติสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จะให้บริการรักษาด้วยรังสีและยาเค มีบำบัด เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งแล้วเท่านั้น ซึ่งท่านจะต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้ดูแล ซึ่งอาจจะเป็นศัลยแพทย์หรือสูตินรีแพทย์หรือแพทย์หูคอจมูกเสียก่อนจึงจะมา รับการตรวจต่อที่เราได้ 
โดย ทั่วไปผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่แล้ว แพทย์ผู้ดูแลจะเป็นผู้ส่งปรึกษามายังเราเอง สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ท่านควรจะตรวจสอบใบส่งตัวจากแพทย์ผู้ดูแลก่อนที่จะมารักษาต่อ และที่ดีที่สุดควรจะมีรายละเอียดของโรคและการรักษาก่อนหน้ามาด้วย
** ผู้ป่วยที่ไม่เคยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะต้องมาทำบัตรผู้ป่วยใหม่ก่อน เอกสารที่ใช้ในการทำบัตร ได้แก่
บัตร ประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ถ้าเป็นผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างประเทศจะต้องมี วีซ่า และพาสปอร์ตด้วย นำมายื่นที่ตึก ภปร. ชั้นล่าง แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1.1 กรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ในแบบฟอร์มใบสีเขียวให้ครบถ้วน

1.2 พบพยาบาลคัดแยกเอกสาร + ผลการรักษา (ถ้ามี) แจ้งความจำนงพบแพทย์สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ตึกว่องวานิช ชั้น 1

1.3 ชำระเงินค่าบัตรใหม่ 20 บาท

1.4 ติดต่อห้องบัตร หมายเลข 8 ถึง 13 พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

1.5 รอรับบัตรผู้ป่วยและถือแฟ้มประวัติมาด้วย

1.6 เชิญที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ตึกว่องวานิช ชั้น 1 ได้เลยค่ะ
เวลาลงทะเบียน เริ่ม 07.00 น. ถึงเวลาแจ้งงดรับผู้ป่วยของแต่ละแผนก

เมื่อ ผู้ป่วยมาที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ทางเราจะตรวจสอบก่อนว่าท่านสมควรจะต้องรับการตรวจเพิ่มอะไรบ้าง และท่านจะได้รับนัดเพื่อเข้าที่ประชุมแพทย์เพื่อที่จะวางแผนการรักษาให้ท่าน ให้ดีและเหมาะสมที่สุดว่าท่านจะต้องได้รับการรักษาอย่างไรต่อบ้าง ซึ่งขั้นตอนการรักษาต่อดูได้จากภาพที่แนบมาค่ะ

สิ่งที่จะต้องนำมาพบแพทย์ ได้แก่

หนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลที่ท่านเคยรักษา พร้อมประวัติการรักษาเดิม ฟิล์มเอกซเรย์ (Film x-ray) อัลตราซาวน์ (Ultrasonography) เอกซเรย์เต้านม (ถ้ามี) (Mammography) ผลสแกนกระดูก (Bone Scan) ผลชิ้นเนื้อ (Pathological report) บันทึกการผ่าตัด (operative note) ผลเลือด (blood tests results)

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 8 8 4 2

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์