สำหรับผู้ป่วย

บุคลที่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ ได้แก่

๑.แพทย์ทุกสถาบัน ที่มีอายุ ที่มากว่า หรือเท่ากับ ๖o ปี
๒.แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน ๓ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ยะลา, นราธิวาส และ ปัตตานี
๓.บุคลากรสังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
๔.แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, นิสิต-นักศึกษาแพทย์, นักศึกษาพยาบาล และนิสิตปริญญาโท-เอกสาขา Basic Sciences สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 9 4 8 9

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์