สำหรับผู้ป่วย

โครงการประชุมวิชาการร่วมโรคมะเร็งระหว่างสถาบัน MD Anderson Cancer Center
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Joint Cancer Conference MD Anderson Cancer Center Faculty of Medicine
Chulalongkorn University and King Chulalongkorn Memorial Hospital

 

จัดโดย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และศูนย์ความเป็นเลิศโรคมะเร็งครบวงจร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล

         ตามที่ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในระดับ sister institution กับ MD Anderson Cancer Center ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพันธกิจหลักในความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นครอบคลุมถึง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง การป้องกัน งานวิจัย และการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร ทางคณะผู้บริหารและตัวแทนจากคณาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านโรคมะเร็ง จึงได้ริเริ่มที่จะจัดให้มีการประชุมวิชาการร่วมระหว่างสถาบันทั้งสอง โดยจะจัดที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมีอายุครบ ๑๐๐ ปีแห่งการก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๕๕๗    ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยจึงจัดการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ  ซึ่งจำเป็นต้องมีการเผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยเนื้อหาของการ ประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นในหัวข้อทางวิชาการด้านโรคมะเร็ง เผยแพร่ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทั้งในและต่างสถาบัน

วัตถุประสงค์

            ๒.๑  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและความก้าวหน้าด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งให้ กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและนอกสถาบันที่สนใจ
            ๒.๒  เพื่อเผยแพร่เทคนิกการผ่าตัดทางมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งนรีเวชขั้นสูงจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
            ๒.๓  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง MD Anderson Cancer Center และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นต่อไป
            ๒.๔  เพื่อประชาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระดับ sister institution ระห่างสถาบันทั้งสองให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการแพทย์และสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ระยะเวลาและสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุม

            วันที่ ๒๐-๒๑ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
            ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 9 4 9 4

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์