สำหรับผู้ป่วย

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยและสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ(IAEA) เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมแก่ชาวปากีสถาน ในโครงการ IAEA Training course(PAK6021): The Transition from 2D to 3D conformal radiotherapy (and IMRT) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2556   ณ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับแพทย์ และนักฟิสิกส์การแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยด้วยรังสีในเทคนิค 3 มิติ

   
   
   
 
   

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 8 8 0 6

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์