สำหรับผู้ป่วย

วุฒิ วทม. ฟิสิกส์การแพทย์หรือฉายาเวชศาสตร์
ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
อายุระหว่าง 19-35 ปี
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนระดับ 4 ขั้น 16,030.- บาท
เงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์(Top Up)รายเดือน 1,500.-บาท
เงิน พ.ต.ส. 1,000.-บาท 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 9 5 0 4

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์