สำหรับผู้ป่วย

1. การรักษาโดยใช้ bisphosphonate

สรุปคำแนะนำ

 • มีการกระจายไปกระดูกแล้ว ควรจะให้ ยา clodronate, inเravenous pamidronate, 
  or intravenous zoledronate
  • ยกเว้นผู้ป่วยที่ short expected survival (น้อยกว่า6 เดือน), และสามารถคุมอาการปวดได้
  • ผู้ที่ทานยายาก (เช่นอาเจียนหรือ esophagitis) ควรให้ pamidronate หรือ zoledronate
  • Intravenous clodronateไม่ได้ช่วยลด morbidity จาก bone metastases
 • มีการกระจายไปกระดูกร่วมกับปวด, pamidronate, zoledronate, or clodronate มีประโยชน์
  ในการลดการปวด
 • Bisphosphonatesไม่แนะนำให้ใช้เพื่อป้องกัน bone metastasis
 • ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกว่า bisphosphonates ช่วยป้องกัน skeleton event ได้

2. บทบาทของ HER2 ใน systemic และ radiation treatment

การรักษาทางฮอร์โมน – ยา Tamoxifen

ถึงแม้ว่ายังไม่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอเกี่ยวกับยา tamoxifen และ HER2 แต่มีบางข้อมูลเช่น

งานวิจัยของ Gruppo Universitario Napoletano (GUN) trial พบว่าประสิทธิภาพของยา tamoxifen 
ดีกว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่ HER2 negative แต่ข้อมูลดังกล่าวก็ไม่ได้ห้ามให้ tamoxifen ในผู้ป่วย HER2 -
positive 

การรักษาทางฮอร์โมน – ยา Aromatase Inhibitors

ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอเกี่ยวกับยา aromatase inhibitor และ HER2

การรักษาทางฮอร์โมน - Ovarian Ablation

ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอเกี่ยวกับ ovarian ablation และ HER2
  • HER2 positive ควรพิจารณาให้ยาเคมีเป็นกลุ่ม anthracycline แทน cyclophosphamide, 
   methotrexate, และ5-fluorouracil (CMF) หรือ melphalan ร่วมกับ 5-fluorouracil (PF)
การรักษาโดยยาเคมี- Taxanes , Chemoendocrine และการฉายแสง ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ

เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ HER2

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 9 5 3 6

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์