สำหรับผู้ป่วย

รู้จัก รู้เรื่อง รู้รักษา โรคมะเร็ง (ปรับปรุงใหม่)

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รู้จัก รู้เรื่อง รู้รักษา โรคมะเร็ง พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่

เทคนิคการรักษามะเร็งสมัยใหม่ เรื่องมะเร็งที่ท่านอยากรู้ 

คำถามที่สงสัยเกี่ยวกับมะเร็ง จากปลายปากกาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง

บรรณาธิการ

อ.นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์

รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

พญ.อนุสสรา  ประยงค์รัตน์

พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา

พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต

ISBN 978-616-7829-62-3

ราคาเล่มละ 180.- บาท

พิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้ป่วยและผู้สนใจ หากประสงค์นำไปเผยแร่ จัดพิมพ์หรือร่วมจัดพิมพ์ กรุณาติดต่อ

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โทรศัพท์ 0-2256-4334 Email: chulacancer@yahoo.com

สั่งจำนวนมากบริการจัดส่งไปรษณีย์

 


บุคคลหรือองค์กรใด สนใจพิมพ์หนังสือเพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานและสาธารณกุศล

หรือร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนพิมพ์หนังสือครั้งต่อไป โปรดติดต่อ

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1873 ถนนพระราม4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-256-4334

Email: chulacancer@yahoo.com

ชื่อบัญชีออมทรัพย์

"โครงการพัฒนาการให้ความรู้เรื่องมะเร็ง สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา"

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-549-253-5

หรือสนใจบริจาคเพื่อสมทบทุน

"โครงการพัฒนาบริการ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา"

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-297-114-0

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 9 4 8 4

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์