สำหรับผู้ป่วย

การฉายรังสี IMRT แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 7-15นาทีขึ้นอยู่กับตำแหน่งของก้อนมะเร็ง ขนาดของก้อนมะเร็งความซับซ้อนของลำรังสี ปริมาณรังสีที่จะใช้และสภาพร่างกายของผู้ป่วย โดยแพทย์รังสีรักษาจะเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกการฉายรังสี IMRT ปกติการฉายรังสีจะฉายวันละครั้ง สัปดาห์ละ 5วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และใช้เวลาการฉายรังสีทั้งหมดประมาณ 5-8สัปดาห์ ทุกวันที่ผู้ป่วยฉายรังสี เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคจะให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงฉายรังสี ซึ่งอาจจะต้องมีอุปกรณ์พิเศษป้องกันการขยับเขยื้อนของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคจัดตำแหน่งให้ตรงกับเส้นที่ขีดไว้บนผิวหนังเอ็กซเรย์ตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง แล้วจึงเริ่มฉายรังสีซึ่งกินเวลาครั้งละ 7-15นาที

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 9 5 0 8

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์