สำหรับผู้ป่วย

การฉายรังสีแบบปรับความเข้มต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่าง แพทย์รังสีรักษา แพทย์รังสีวินิจฉัยนักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีเทคนิค พยาบาลรังสีรักษา ซึ่งผ่านการอบรมเป็นพิเศษ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความเชี่ยวชาญเรื่อง IMRT มากดังจะเห็นได้จากสถิติการรักษาผู้ป่วยด้วย IMRT และยังเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์รังสีรักษา นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีเทคนิค ชั้นนำของประเทศไทยและได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค มีแพทย์จากประเทศเพื่อนบ้านมาดูงานหลายครั้ง

แพทย์รังสีรักษาเป็นผู้นำในทีมการรักษาแบบ IMRT โดยเป็นผู้กำหนดขอบเขตของก้อนมะเร็งร่วมกับแพทย์รังสีวินิจฉัย  หลังจากนั้น นักฟิสิกส์การแพทย์จะเป็นผู้วางแผนลำรังสี คำนวณการกระจายปริมาณรังสี ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของปริมาณรังสี นักรังสีเทคนิคจะเป็นผู้ฉายรังสีหรือฉายแสงให้ผู้ป่วยในแต่ละวันตามแผนที่ แพทย์ และนักฟิสิกส์ การแพทย์วางแผนไว้ และพยาบาลรังสีรักษาจะช่วยดูแลเรื่องผลข้างเคียงในแต่ละวันและตรวจเลือดดู เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดให้ผู้ป่วยในแต่ละสัปดาห์ของการฉายรังสี  สถิติผู้ป่วยฉายรังสี

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 9 4 7 6

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์