สำหรับผู้ป่วย

IMRT คือเทคนิคการฉายรังสีแบบ 3 มิติขั้นสูงซึ่งให้ความแม่นยำ และครอบคลุมต่อบริเวณที่เป็นรอยโรคมะเร็งได้ดีกว่าการฉายรังสีแบบ 3 มิติทั่วไป เปรียบเสมือนช่างเย็บผ้าตัดเสื้อผ้าให้กับบุคคลได้พอเหมาะและพอดีต่อบุคคลนั้นๆ โดยอาศัยภาพถ่ายจากเอ็กเซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ หรือ 4 มิติ (ซึ่งแผนกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เริ่มใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยกว่า 3 ปี มาแล้ว) เพื่อให้แพทย์รังสีรักษากำหนดขอบเขตก้อนมะเร็งและอวัยวะปกติข้างเคียง หลังจากนั้นอาศัยการคำนวณในคอมพิวเตอร์วางแผนการฉายรังสี เพื่อปรับความเข้มของลำรังสีที่จะให้กับผู้ป่วย ผลลัพธ์ก็คือ ก้อนมะเร็งได้ปริมาณรังสีสูงในขณะที่อวัยวะปกติข้างเคียงได้รับปริมาณรังสีต่ำกว่ามาก จึงทำให้การควบคุมมะเร็งดีขึ้น และผลข้างเคียงต่ออวัยวะปกติลดลง

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 9 5 0 8

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์