คำถามที่พบบ่อย

ระดับของเนื้องอก (Grading of tumor)

1. เนื้องอกคืออะไร?

ร่างกายของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาจากเซลล์หลายชนิด โดยปกติเซลล์เจริญเติบโตและแบ่งตัวเพื่อที่จะสร้างเซลล์ใหม่ในการถูกควบคุมและปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน 

บางครั้งเซลล์ใหม่ถูกสร้างต่อไปโดยไม่จำเป็น ทำให้เกิดก้อนของเนื้อเยื่อพิเศษที่เรียกว่า เนื้องอกเกิดขึ้น เนื้องอกอาจเป็นชนิดที่ไม่ร้ายแรง หรือเป็นมะเร็งก็ได้ ซึ่งเซลล์ใน

ก้อนมะเร็งจะเป็นเซลล์ที่ผิดปกติ ซึ่งมีการแบ่งตัวโดยไม่มีการควบคุมหรือไม่เป็นตามลำดับขั้นตอน เซลล์มะเร็งเหล่านี้สามารถลุกลามและทำลายเนื้อเยื่อใกล้เคียง รวมทั้ง

แพร่กระจายไปส่วนอื่นของร่างกาย

2. ระดับของเนื้องอกคืออะไร?

การแบ่งระดับของเนื้องอกเป็นระบบที่ใช้เพื่อที่จะแบ่งเซลล์มะเร็งในรูปแบบของความผิดปกติที่เห็นโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ และระยะเวลาในการเจริญเติบโตรวมถึง

การแพร่กระจายของมะเร็ง

มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ถูกนำมาใช้พิจารณา เพื่อพิจารณาระดับของเนื้องอก รวมถึงโครงสร้างและรูปแบบการเจริญเติบโตของเซลล์ องค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจง

ถูกใช้พิจารณาระดับเนื้องอกนั้นหลากหลายในแต่ละชนิดของมะเร็ง

ระดับของจุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อ อาจเรียกว่าการแตกต่างกันของเนื้อเยื่อ ซึ่งหมายถึงเซลล์เนื้องอกมีความคล้ายคลึงกับเซลล์ปกติของเนื้อเยื่อชนิดเดียวกันมากน้อย

เพียงใดระดับของนิวเคลียร์อ้างถึงขนาดและรูปร่างของนิวเคลียสในเซลล์เนื้องอกและอัตราการแบ่งตัวของเซลล์เนื้องอก

ระดับของเนื้องอกไม่ควรจะสับสนกับระยะของมะเร็ง โดยระยะของมะเร็งอ้างถึงการขยายหรือความรุนแรงของมะเร็ง อยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบต่างๆ เช่น 

ตำแหน่งของมะเร็ง, ขนาดของมะเร็ง, จำนวนของมะเร็ง และต่อมน้ำเหลือง (การกระจายของเซลล์มะเร็งไปต่อมน้ำเหลือง) 

3. ระดับของเนื้องอกพิจารณาอย่างไร?

เมื่อสงสัยว่าเนื้องอกจะเป็นมะเร็ง แพทย์จะเอาตัวอย่างของเนื้อเยื่อหรือก้อนเนื้องอกทั้งหมดออกมา โดยวิธีที่เรียกว่าการตัดชิ้นเนื้องอกออกมาวิเคราะห์ (biopsy) 

พยาธิแพทย์ (Pathologist) (แพทย์ผู้ซึ่งจำแนกแยกแยะโรคโดยการศึกษาเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์) จะตรวจสอบเนื้อเยื่อเพื่อที่จะตัดสินว่าเนื้องอกเป็นเนื้องอกชนิดไม่

ร้ายแรงหรือเป็นมะเร็ง พยาธิแพทย์สามารถตัดสินระดับของเนื้องอกและแยกแยะคุณลักษณะอื่น ๆ ของเซลล์เนื้องอก

4. ความสำคัญระดับเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันคืออะไร?

บนพื้นฐานของลักษณะที่เห็นทางจุลทรรศน์ของเซลล์มะเร็ง พยาธิแพทย์มักจะอธิบายระดับของเนื้องอกโดยแบ่งความรุนแรงเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ 1-4 เซลล์ 

เนื้องอกระดับ 1 จะคล้ายคลึงกับเซลล์ปกติ และมีแนวโน้มที่จะเจริญเติมโตช้า โดยทั่วไประดับที่ 1 ถูกพิจารณาว่ามีลักษณะลุกลามน้อยที่สุด

ในทางตรงกันข้าม เซลล์เนื้องอกระดับ 3 หรือ 4 ไม่เหมือนเซลล์ปกติของชนิดเดียวกัน มีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตรวดเร็ว และแพร่กระจายรวดเร็วกว่าเนื้องอกระดับต่ำ

สถาบันความร่วมมือทางมะเร็งของอเมริกา แนะนำแนวทางของระดับของเนื้องอกเป็น

ระดับ X  เป็นระดับที่ไม่สามารถประเมินได้

ระดับ 1  ความแตกต่างกันของเนื้อเยื่อที่ดี (ระดับต่ำ)

ระดับ 2  ความแตกต่างกันของเนื้อเยื่อปานกลาง (ระดับปานกลาง)

ระดับ 3  ความแตกต่างกันของเนื้อเยื่อที่แย่ (ระดับสูง)

ระดับ 4  ไม่มีความแตกต่างกันของเนื้อเยื่อ (ระดับสูง)

5. การแบ่งเป็นระดับเนื้องอกที่คล้ายคลึงกันนี้สามารถประยุกต์กับเนื้องอกได้ทั้งหมดหรือไม่?

ระบบการแบ่งเป็นระดับมีความแตกต่างสำหรับแต่ละชนิดของมะเร็ง ตัวอย่างเช่น พยาธิแพทย์ใช้ระบบ Gleason เพื่อที่จะอธิบายระดับของความแตกต่างของ

เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก โดยระบบ Gleason ใช้ช่วงคะแนนจากระดับ 2 ถึงระดับ 10 ระดับคะแนน Gleason mี่ต่ำกว่าอธิบายถึงความแตกต่างกันของเนื้อเยื่อที่ดี

ซึ่งมีการลุกลามน้อยกว่า ระดับคะแนนที่สูงกว่าอธิบายถึงความแตกต่างกันของเนื้อเนื่อที่แย่และมีการลุกลามมากกว่า ระบบการแบ่งระดับเนื้อเยื่อรวมถึงระบบ Bloom-

Richardson ของเซลล์มะเร็งเต้านมและระบบ Fuhrman ของมะเร็งที่ไต

6. ระดับของเนื้องอกมีผลต่อแนวทางการรักษาผู้ป่วยหรือไม่?

แพทย์ใช้ระดับของเนื้องอกและองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น ระยะของมะเร็ง เพื่อที่จะวางแผนการรักษาสำหรับผู้ป่วย และเพื่อที่จะทำนายหรือพยากรณ์โรค

ของผู้ป่วย โดยทั่วไประดับที่ต่ำกว่าบ่งชี้ถึงการพยากรณ์โรคที่ดีกว่า (คล้ายกับผลการรักษาโรค; โอกาสของการหายขาดของโรคหรือการกลับมาเป็นซ้ำของโรค) อย่างไร

ก็ตามความสำคัญของระดับของเนื้องอกในการวางแผนการรักษาและการประมาณพยากรณ์โรคของผู้ป่วยจะมากขึ้น สำหรับชนิดของมะเร็งที่แน่ชัด เช่น มะเร็งของ

เนื้อเยื่ออ่อน, มะเร็งสมอง, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, มะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมาก ดังนั้นผู้ป่วยควรพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาเกี่ยวกับระดับของเนื้องอกและความสัมพันธ์

ของเนื้องอกกับการวินิจฉัยและการรักษา

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 2 9 8 0 8 7

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์