สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ปี 2556

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน


เดือน
 
ชาย หญิง รวม
มกราคม
58
168
226
กุมภาพันธ์
32
116
148
มีนาคม
42
180
222
เมษายน
63
155
218
พฤษภาคม
73
156
229
มิถุนายน
67
168
235
กรกฎาคม
91
159
250
สิงหาคม
64
158
222
กันยายน
84
171
255
ตุลาคม
56
197
253
พฤศจิกายน
82
187
269
ธันวาคม
80
147
227
รวม
792
1,962
2,754

เดือน
 
ชาย หญิง รวม
มกราคม
34
62
96
กุมภาพันธ์
41
54
95
มีนาคม
56
59
115
เมษายน
48
60
108
พฤษภาคม
48
48
96
มิถุนายน
43
59
102
กรกฎาคม
48
56
104
สิงหาคม
35
59
94
กันยายน
51
51
102
ตุลาคม
44
38
82
พฤศจิกายน
48
56
104
ธันวาคม
47
51
98
รวม
543
653
1,196

สถิติผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย(คน) ปี 2556

ลำดับ โรค มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 100 63 96 84 94 83 88 90 99 91 96 83 1,067
2 มะเร็งปากมดลูก 31 24 50 43 30 35 29 35 30 48 42 25 422
3 มะเร็งหลังโพรงจมูก 27 16 31 27 31 31 30 37 44 45 36 49 404
4 มะเร็งมดลูก 4 10 7 13 7 9 5 6 16 23 10 19 129
5 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 0 3 5 0 6 16 21 5 17 3 33 13 122
6 มะเร็งปอด 13 6 5 6 6 11 6 4 6 7 8 5 83
7 มะเร็งหลอดอาหาร 2 2 5 7 12 10 15 6 2 0 5 4 70
8 มะเร็งลิ้น 3 7 3 12 7 4 3 3 0 2 7 3 54
9 มะเร็งต่อมทอนซิล 4 0 0 1 1 3 13 2 3 1 1 5 34
10 มะเร็งไซนัส 0 3 2 1 3 1 1 7 7 2 0 0 27
รวม 184 134 204 194 197 203 211 195 224 222 238 206 2,412
11 โรคอื่นๆ 42 14 18 24 32 32 39 27 31 31 32 22 342
รวม 226 148 222 218 229 235 250 222 255 253 270 228 2,754

สถิติผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย(คน) ปี 2556

ลำดับ โรค มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. รวม
1 มะเร็งหลังโพรงจมูก 20 16 25 21 14 13 18 16 23 19 30 26 241
2 มะเร็งปากมดลูก 12 17 15 18 11 24 21 21 15 16 9 14 193
3 มะเร็งเต้านม 11 13 14 11 10 6 12 7 10 3 9 7 113
4 มะเร็งปอด 4 4 12 6 8 7 12 5 13 6 6 7 90
5 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 7 6 13 9 6 10 3 7 4 3 6 8 82
6 มะเร็งหลอดอาหาร 5 7 8 6 3 4 8 7 10 6 6 4 74
7 มะเร็งลิ้น 4 7 1 4 3 2 1 4 2 1 4 1 34
8 มะเร็งต่อมลูกหมาก 0 0 0 2 1 3 2 3 3 1 1 3 19
9 มะเร็งต่อมทอนซิล 2 0 2 0 2 3 0 1 1 1 3 3 18
10 มะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8 5 16
รวม 65 70 90 77 58 72 78 71 81 58 82 78 880
11 โรคอื่นๆ 31 25 25 31 38 30 26 23 21 24 22 20 316
รวม 96 95 115 108 96 102 104 94 102 82 104 98 1,196

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 9 1 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์