สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 10 อันดับโรค(ราย) ปี 2555

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 37 35 42 39 42 68 45 36 46 42 51 44 527
2 มะเร็งปอด 15 21 17 10 22 24 17 12 9 20 16 10 193
3 มะเร็งปากมดลูก 16 17 14 5 9 17 9 6 10 6 11 9 129
4 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 6 9 9 7 12 11 3 9 2 11 9 6 94
5 มะเร็งหลังโพรงจมูก 5 15 5 6 9 8 7 5 4 10 8 3 85
6 มะเร็งต่อมลูกหมาก 9 5 11 6 4 10 6 4 6 8 5 5 79
7 มะเร็งหลอดอาหาร 5 8 7 4 4 4 12 6 3 4 4 3 64
8 มะเร็งสมอง 6 6 4 3 3 10 9 - 3 5 4 6 59
9 มะเร็งตับ 4 8 3 5 2 7 5 2 5 4 9 4 58
10 เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง 1 6 5 6 3 1 4 9 6 5 3 5 54
รวม 104 130 117 91 110 160 117 89 94 115 120 95 1,342
11
โรคอื่นๆ
90 83 72 73 73 76 76 80 58 85 66 64 896
รวมทั้งหมด 194 213 189 164 183 236 193 169 152 200 186 159 2,238

สถิติผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ปี 2555

เดือน เพศ ผลรวมทั้งหมด
ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ.
มกราคม 76 113 3 2 194
กุมภาพันธ์ 90 120 3 - 213
มีนาคม 66 117 4 2 189
เมษายน 61 98 3 2 164
พฤษภาคม 68 112 2 1 183
มิถุนายน 97 133 4 2 236
กรกฎาคม 82 104 3 4 193
สิงหาคม 73 93 1 2 169
กันยายน 59 90 2 1 152
ตุลาคม 88 104 5 3 200
พฤศจิกายน 66 115 4 1 186
ธันวาคม 57 101 1 - 159
รวม 883 1,300 35 20 2,238

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 9 1 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์