สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ปี 2555

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน


เดือน
 
ชาย หญิง รวม
มกราคม
48
143
191
กุมภาพันธ์
54
149
203
มีนาคม
43
145
188
เมษายน
64
168
232
พฤษภาคม
82
174
256
มิถุนายน
66
150
216
กรกฎาคม
109
169
278
สิงหาคม
75
166
241
กันยายน
56
146
202
ตุลาคม
72
149
221
พฤศจิกายน
62
181
243
ธันวาคม
59
152
211
รวม
790
1,892
2,682

เดือน
 
ชาย หญิง รวม
มกราคม
37
42
79
กุมภาพันธ์
42
52
94
มีนาคม
53
58
111
เมษายน
46
48
94
พฤษภาคม
56
54
110
มิถุนายน
52
52
104
กรกฎาคม
42
42
84
สิงหาคม
46
51
97
กันยายน
58
58
116
ตุลาคม
61
66
127
พฤศจิกายน
50
57
107
ธันวาคม
37
54
91
รวม
580
634
1,214

สถิติผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย(คน) ปี 2555

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งเต้านม 76 87 78 82 83 89 87 97 85 95 109 100 1,068
2 มะเร็งหลังโพรงจมูก 39 37 31 49 62 33 57 47 31 32 35 38 491
3 มะเร็งปากมดลูก 31 38 29 41 46 27 39 28 27 29 34 23 392
4 มะเร็งปอด 7 5 13 11 14 12 13 12 6 4 7 9 113
5 มะเร็งต่อมลูกหมาก 4 4 5 4 5 6 6 6 2 8 4 5 59
6 มะเร็งปีกมดลูก 6 4 12 10 8 3 7 7 7 9 4 10 87
7 มะเร็งหลอดอาหาร 1 3 3 4 2 7 18 9 7 6 7 5 72
8 มะเร็งต่อมทอนซิล 0 3 1 3 4 6 10 6 5 3 4 4 49
9 มะเร็งลำไส้ 7 2 0 6 9 8 7 7 6 3 6 0 61
10 มะเร็งท่อน้ำดี 2 0 0 2 5 3 3 2 3 2 4 3 29
รวม 173 183 172 212 238 197 247 221 179 191 214 197 2,421
11 โรคอื่นๆ 18 20 16 20 18 22 31 20 23 30 29 14 261
รวม 191 203 188 232 256 216 278 241 202 221 243 211 2,682

 

สถิติผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 10 อันดับโรคที่พบบ่อย(คน) ปี 2555

ลำดับ โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะเร็งหลังโพรงจมูก 10 15 19 18 22 24 19 27 25 25 21 16 241
2 มะเร็งปากมดลูก 12 17 18 16 14 15 14 13 17 20 12 16 184
3 มะเร็งเต้านม 9 5 11 10 12 10 10 8 7 6 13 5 106
4 มะเร็งปอด 3 6 13 4 7 10 7 11 8 15 6 5 95
5 มะเร็งหลอดอาหาร 6 7 7 9 10 5 2 7 8 12 8 4 85
6 มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 1 2 1 0 3 5 7 0 5 5 8 6 43
7 มะเร็งลิ้น 2 5 2 3 5 0 2 2 2 1 0 1 25
8 มะเร็งโคนลิ้น 2 1 0 2 2 1 0 0 4 3 3 4 22
9 มะเร็งสมอง 0 0 3 1 1 3 0 2 6 2 2 1 21
10 มะเร็งต่อมทอนซิล 3 1 3 1 4 1 1 1 2 2 1 1 21
รวม 48 59 77 64 80 74 62 71 84 91 74 59 843
11 โรคอื่นๆ 31 35 34 30 30 30 22 26 32 36 33 32 371
รวม 79 94 111 94 110 104 84 97 116 127 107 91 1,214

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 9 2 2 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์