บุคลากรทางการแพทย์

แพทย์หญิงชนม์นิภา นันทวิทยา

การศึกษา

พ.ศ. 2548- 2554:  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2555-2558:  ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2555- 2558: วุฒิบัตรแสดงความรู้คึวามชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2554-2555: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

พ.ศ. 2555-2558: แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปัจจุบัน: แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์        

Education and Qualification

2005 - 2011: Doctor of Medicine(MD), Chulalongkorn University, 2nd class Honors

2014: Observership Program at Radiation Oncology Division of National Cancer Centre Singapore (NCCS), Singapore

2012 - 2015: Thai Board of Radiation Oncology

2012-2015: Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences Program in Radiation Oncology, Chulalongkorn University

2015: Certificate of Verification of Standard Course in Clinical Trial and GCP Training Program, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

2016: Certificate of Short course in Health Science Research, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Publication

1. Dosimetric study of 3-dimensional conformal radiotherapy, electronic compensator technique, intensity modulated radiation therapy, and volumetric arc therapy in whole-breast irradiation. Chonnipa Nantavithya, Kanjana Shotelersuk. J Clin Oncol 33, 2015 (suppl 28S; abstr 44) (Poster presentation in 2015 Breast Cancer Symposium, San Francisco, USA)

2. Treatment of Medulloblastoma in Children, Chonnipa Nantavithya, MD. Journal of Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology Vol. 22 No.1

             

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

4 4 1 6 3 1 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์