บุคลากรทางการแพทย์

นักรังสีการแพทย์

 • นายจำนงค์ คุ้มเขว้า

  นายจำนงค์ คุ้มเขว้า
  ผู้ชำนาญการพิเศษนักรังสีการแพทย์

นางวรรณภา เมธาภิรักษ์

นางวรรณภา เมธาภิรักษ์

ผู้ชำนาญการพิเศษนักรังสีการแพทย์

นายบัญชา พันธุ์แตง

นายบัญชา พันธุ์แตง

ผู้ชำนาญการพิเศษนักรังสีการแพทย์

น.ส.ปณิชา นวลสุธา

น.ส.ปณิชา นวลสุธา

ผู้เชี่ยวชาญนักรังสีการแพทย์


น.ส.วรญา เงินเถื่อน

น.ส.วรญา เงินเถื่อน

ผู้ชำนาญการพิเศษนักรังสีการแพทย์

นางมนัสชนก จิตรนอก

นางมนัสชนก จิตรนอก

 ผู้ชำนาญการพิเศษนักรังสีการแพทย์

น.ส.เมทินี วิเศษรินทอง

น.ส.เมทินี วิเศษรินทอง

ผู้ชำนาญการพิเศษนักรังสีการแพทย์ 


น.ส.นุสรา อาภาเศรษฐสกุล

น.ส.นุสรา อาภาเศรษฐสกุล

 ผู้ชำนาญการพิเศษนักรังสีการแพทย์

น.ส.ยุภาวดี ยังเป็นบุญ

น.ส.ยุภาวดี ยังเป็นบุญ

 นักรังสีการแพทย์

นายโพธิ์ทอง ดวงสุพรรณ์

นายโพธิ์ทอง ดวงสุพรรณ์

 นักรังสีการแพทย์


นายวิสัณห์ อาภาเศรษฐสกุล

นายวิสัณห์ อาภาเศรษฐสกุล

ผู้ชำนาญการนักรังสีการแพทย์

น.ส.นิชาภา สุทนต์

น.ส.นิชาภา สุทนต์

นักรังสีการแพทย์

น.ส.ศิริพร พรมวัลย์

น.ส.ศิริพร พรมวัลย์

นักรังสีการแพทย์


นายณัฐวัฒน์ สำราญใจ

นายณัฐวัฒน์ สำราญใจ

นักรังสีการแพทย์

น.ส.บุณฑริก นายอง

น.ส.บุณฑริก นายอง

นักรังสีการแพทย์

น.ส.พรหมพร พรหมเมตตา

น.ส.พรหมพร พรหมเมตตา

 นักรังสีการแพทย์


น.ส.หนึ่งฤทัย จะวะนะ

น.ส.หนึ่งฤทัย จะวะนะ

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.อภิสรา ชีรนรวนิชย์

น.ส.อภิสรา ชีรนรวนิชย์

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.สิริพร ว่อง

น.ส.สิริพร ว่อง

 นักรังสีการแพทย์


น.ส.จุฬาลักษณ์ ชนะโยธา

น.ส.จุฬาลักษณ์ ชนะโยธา

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.วโรชา แสนกล้า

น.ส.วโรชา แสนกล้า

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.นงค์นุช คำตา

น.ส.นงค์นุช คำตา

 นักรังสีการแพทย์


นายสุทธิพงษ์ ฤทธิแผลง

นายสุทธิพงษ์ ฤทธิแผลง

 นักรังสีการแพทย์

นางอัญชลี ภัทรชัยวรพัฒน์

นางอัญชลี ภัทรชัยวรพัฒน์

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.พิมพิดา จันราช

น.ส.พิมพิดา จันราช

 นักรังสีการแพทย์


นายภัทร คงเจริญ

นายภัทร คงเจริญ

 นักรังสีการแพทย์

นายธนภัทร เตียเจริญ

นายธนภัทร เตียเจริญ

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.กนกพร ม่วงคำพร

น.ส.กนกพร ม่วงคำพร

 นักรังสีการแพทย์


น.ส.ภัทราพร ฐาศศิร์

น.ส.ภัทราพร ฐาศศิร์

 นักรังสีการแพทย์

นายวีรภัทร โวอ่อนศรี

นายวีรภัทร โวอ่อนศรี

 นักรังสีการแพทย์

น.ส.ณิชากร รักเกียรติ

น.ส.ณิชากร รักเกียรติ

 นักรังสีการแพทย์


น.ส.สัจจพร ห้วงน้ำ

น.ส.สัจจพร ห้วงน้ำ

 นักรังสีการแพทย์

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 2 4 6 5 0 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์