บุคลากรทางการแพทย์

พยาบาล

 • นางดวงใจ ตะโจปะรัง

  นางดวงใจ ตะโจปะรัง
   

นางวัลยา โกฏิรัตน์

นางวัลยา โกฏิรัตน์

 

นางจุฑาวรีย์ พงศ์ภูสิน

นางจุฑาวรีย์ พงศ์ภูสิน

 

น.ส.นฤภร ค้าโค

น.ส.นฤภร ค้าโค

 


น.ส.ณัฐวิภา พันธุชิน

น.ส.ณัฐวิภา พันธุชิน

 

น.ส.ศรินทร ผดุงพงศ์วัฒนา

น.ส.ศรินทร ผดุงพงศ์วัฒนา

 

น.ส.ศศิธร หิรัญ

น.ส.ศศิธร หิรัญ

 


น.ส.รัตติกาล ใสนวน

น.ส.รัตติกาล ใสนวน

 

น.ส.สุวิณี แก้วดี

น.ส.สุวิณี แก้วดี

 

น.ส.รัชนก มีสำลี

น.ส.รัชนก มีสำลี

 


สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์