สำหรับผู้ป่วย


ในเวลาราชการ
ออกตรวจผู้ป่วยนอกและใน (ตึกว่องวานิช ชั้น 1)
จันทร์ 08.00-12.00 น.

นพ.ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์
นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์
นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย

  13.00-16.00 น.
อังคาร 08.00-12.00 น. พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต
นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา
พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา
พญ.ฐิติพร ทวีสกุลวัชระ
13.00-16.00 น. นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย
ดร.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์
พุธ 08.00-12.00 น. พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์
นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
พญ.ฐิติพร ทวีสกุลวัชระ
พฤหัส 08.00-12.00 น. นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ
นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์
นพ.เพชร อลิสานันท์
ศุกร์ 08.00-12.00 น. พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์
นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์
พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 6 1 8 4 9 8

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์