สำหรับผู้ป่วย

10 เหตุผลที่ผู้ป่วยเลือกมารักษามะเร็งที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศที่มีชื่อเสียงมาช้านาน
   
2.
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดดำเนินการมามากกว่า 30 ปี และเป็นแห่งผลิตแพทย์เฉพาะทาง ทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาให้กับประเทศไทย ในอันดับต้นของประเทศ
   
3.
มีทีมงานในการรักษามะเร็งครบ ตั้งแต่ศัลยแพทย์ครบทุกด้าน, รังสีแพทย์, อายุรแพทย์, แพทย์พยาธิวิทยา(ดูผลชิ้นเนื้อ), นักฟิสิกส์การแพทย์, นักรังสีเทคนิค, พยาบาล ซึ่งทำงานร่วมกันและให้บริการอย่างครบวงจร ทีมที่ให้การดูแลรักษามีการจัดประชุมวางแผนการรักษาระหว่างแพทย์สาขาต่างๆ (Tumor board conference) มีการจัดทบทวนความรู้ในแต่ละโรค (Topic review) มีการทบทวนวารสารทางการแพทย์ที่สำคัญ (Journal club) และรายงานความคืบหน้างานวิจัย (Research club) ทำให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic approach) และมุ่งประโยชน์ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
บุคลากรสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
   
4.
เครื่องมือที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ในทุกแผนกได้มาตรฐานและเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทยและรัฐบาล ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษาการฉายรังสีและเครื่องมือทางรังสีรักษา
   
5.
ค่า ใช้จ่ายในการรักษาได้มาตรฐาน สมเหตุสมผลและอิงตามราคาของกรมบัญชีกลาง ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่แพงเกินไปจนรับไม่ได้ ผู้ป่วยบัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วน หน้า สำนักงานประกันสังคมและกรมบัญชีกลาง อัตราค่าบริการทางรังสีรักษา
   
6.
สาขา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านงานบริการ และการควบคุมคุณภาพผ่านทีมงาน Patient Care Team รังสีรักษาและผ่านการตรวจจากสำนักงานพัฒนาคุณภาพ (HA)
   
7.
สาขา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มีหอผู้ป่วยใน ณ ตึกว่องวานิช ซึ่งรับผู้ป่วยหนักทั้ง ชาย หญิง และผู้ป่วยพิเศษได้ 68 เตียง ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยยามที่มีอาการทรุดลง หอผู้ป่วยตึกว่องวานิช
   
8.
สาขา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ 7.00-19.30 น. รับทั้งผู้ป่วยในและนอกเวลาราชการ เพื่อรองรับกับปริมาณผู้ป่วยที่ไว้วางใจในบริการและคุณภาพจากเรา สถิติการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
   
9.
อยู่ ในทำเลที่เดินทางสะดวกใจกลางเมืองเป็นจุดตัดทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินและลอยฟ้า โดยสามารถลงรถไฟฟ้าได้ที่สถานีศาลาแดงหรือสีลม และเดินมาถึงสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาได้ใน 15 นาที แผนที่
   
10.
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มีการพัฒนาทางวิชาการ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 8 8 6 4

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์