สำหรับผู้ป่วย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.chulacancer.net     
หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียน     

ส่งเอกสารการลงทะเบียนพร้อมใบเสร็จการชําระเงินมาที่

คุณนิติพร จ้อยทองมูล โทร. 0-2256-4533 แฟกซ์. 0-2256-4534

email: kcmhcancercenter@gmail.com

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2557

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 8 8 1 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์