สำหรับผู้ป่วย

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหลังจากได้พบแพทย์รังสีรักษาแล้ว แพทย์จะเป็นผู้วิเคราะห์และพิจารณาว่าผู้ป่วยนั้น ๆ ควรจะได้รับการฉายรังสีด้วยเทคนิคใดโดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ตำแหน่งของโรคมะเร็งระยะของโรค สภาพร่างกายผู้ป่วย อายุ การรักษาที่เคยได้รับมาก่อนและเมื่อแพทย์ได้เลือกการฉายรังสี IMRT ให้กับผู้ป่วยแล้วจะทำการนัดหมายผู้ป่วย เพื่อการจำลองการฉายรังสีด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์  ในบางครั้งอาจต้องอาศัยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็ก (MRI) หรือภาพ PET scan เพื่อช่วยให้เห็นก้อนมะเร็งชัดเจนขึ้น ในขั้นตอนนี้จะมีการขีดเส้นบอกตำแหน่งบนผิวหนังผู้ป่วย ในบางครั้งอาจต้องใช้เครื่องมือยึดผู้ป่วยเช่น หน้ากากครอบศีรษะและหัวไหล่ หรือเตียงโฟมเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ขยับเขยื้อน หลังจากนั้นแพทย์จะเป็นผู้กำหนดขอบเขตของก้อนมะเร็งและอวัยวะปกติข้างเคียงเพื่อให้นักฟิสิกส์การแพทย์วางแผนการฉายรังสีในคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-5วัน เมื่อแพทย์ตรวจสอบแผนการรักษาในคอมพิวเตอร์แล้วจึงนัดหมายผู้ป่วยเพื่อเริ่มฉายรังสีต่อไป

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 8 8 0 4

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์