ข้อมูลเกี่ยวกับโรค

โครงการวิจัยสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

โครงการวิจัยสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

การวิจัยในปัจจุบันของสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 

ข้อควรคำนึงถึงในการเข้าร่วมการวิจัยของผู้ป่วย
 

1.การรักษาที่ใช้ในการวิจัยไม่ใช่วิธีที่ยอมรับเป็นมาตรฐานของการรักษาในปัจจุบัน แต่เนื่องด้วยผลการรักษาในปัจจุบัน ด้วยวิธีมาตรฐานยังไม่เป็นที่พึงพอใจของแพทย์ผู้ทำการวิจัย จึงต้องมีการวิจัยเพื่อหามาตรฐานการรักษาใหม่ ซึ่งอาจจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ได้

2.ถ้าผลการวิจัยได้ผลดี ผู้ป่วยก็อาจจะได้รับการรักษาที่ดี หรือในทางตรงกันข้าม ผู้ป่วยอาจจะได้รับผลเสียจากการเข้าร่วมการวิจัย ถ้าการวิจัยนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ

3.ไม่ว่าผลการวิจัยจะออกมาอย่างไร ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนั้น สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรักษาผู้ป่วยในอนาคตได้
 

งานวิจัยที่เคยได้รับการตีพิมพ์แล้ว
 

การเข้าร่วมโครงการวิจัย ช่วยเพิ่มทางเลือกของการรักษาจริงหรือไม่
 

การศึกษาค้นคว้าแนวทางการรักษาใหม่ๆ เรียกว่า โครงการวิจัยซึ่งจะกระทำก็ต่อเมื่อต้องการตรวจสอบสมมุติฐานที่นักวิทยาศาสตร์ (ในที่นี้คือทีมแพทย์) เชื่อว่าผลการรักษานั้นจะส่งผลดีต่อผู้ป่วย ซึ่งมีได้ทั้งรูปแบบของการรักษาแบบหายขาดจากโรค รูปแบบของการรักษาแบบประคับประคอบ และรูปแบบของการรักษาตามอาการ

โดยทั่วไปแล้วนักวิจัยต้องการพยายามค้นหาคำตอบเพื่อตอบคำถามบางประการ ซึ่งตัวอย่างของคำถามเหล่านี้ เช่น
 

           - การรักษาที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นี้ มีประโยชน์จริง ใช่หรือไม่?

           - การรักษาที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นี้ มีข้อได้เปรียบกว่าการรักษาเดิมที่มีอยู่จริง ใช่หรือไม่?

           - ผลการรักษาที่ได้มีประโยชน์มากกว่าผลข้างเคียงที่ได้ ใช่หรือไม่?

สำหรับผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนั้น จะได้รับการดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงบางอย่างเกิดขึ้นได้ในระหว่างการรักษาที่อยู่ในโครงการวิจัย จึงควรตระหนักไว้เสมอว่า แม้กระทั่งการรักษาหลักที่ยอมรับว่าเป็นมาตรฐานในปัจจุบันก็ยังมีผลข้างเคียงได้ ฉะนั้นแล้วการรักษาที่อยู่ในระหว่างการทดลองเพื่อพิสูจน์ก็ย่อมอาจจะมีผลข้างเคียงเกิดได้เช่นกัน

ดังนั้นการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยใดๆ จึงขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ป่วยรายนั้นๆ เอง ขณะเดียวกันเมื่อตัดสินใจว่าต้องการเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยแล้วนั้น การออกจากการศึกษากลางครัน โดยที่โครงการยังไม่เสร็จสิ้นก็เป็นอิสระของผู้ป่วยเช่นเดียวกัน โดยทั้งนี้แล้วไม่มีผลกระทบต่อการได้รับการรักษาทางด้านการแพทย์ที่สมควรได้รับอื่นๆ แต่อย่างใด

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์