บุคลากรทางการแพทย์

บทเรียนการรักษามะเร็งและรังสีรักษา

ลำดับ บทเรียนเรื่อง เรียบเรียงโดย ดาวน์โหลด
ลำดับ1 บทเรียนเรื่องการรักษาด้วยรังสีโปรตอนในมะเร็งปอด เรียบเรียงโดยรศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ download
ลำดับ2 บทเรียนเรื่องผลข้างเคียงจากการฉายรังสีในมะเร็งกล่องเสียง เรียบเรียงโดยอ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ download
ลำดับ3 บทเรียนเรื่องการรักษาแบบสงวนอวัยวะ (laryngeal preservation) ด้วยการฉายรังสีในมะเร็งกล่องเสียง เรียบเรียงโดยอ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ download
ลำดับ4 บทเรียนเรื่องหลักการและเหตุผลของการรักษาแบบผสมผสาน เรียบเรียงโดยอ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ download
ลำดับ5 บทเรียนเรื่องบทบาทของการฉายอนุภาคโปรตอนในการรักษามะเร็งศีรษะและลำคอ เรียบเรียงโดยอ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ download
ลำดับ6 บทเรียนเรื่องการลดจำนวนครั้งของการฉายรังสีและการฉายรังสีโปรตอนในมะเร็งเต้านม เรียบเรียงโดย ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ7 บทเรียนเรื่องการรักษาบรรเทาอาการผู้ป่วยมะเร็งชนิด indolent B-cell non-Hodgkin lymphma ระยะที่ 3-4 ด้วยรังสีรักษา 2 เกรย์ จำนวน 2 ครั้ง เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ8 บทเรียนเรื่องความจำเป็นของการศึกษาวิจัยทางคลินิกระหว่างการฉายรังสีเอกซ์ เปรียบเทียบกับการฉายอนุภาคโปรตอนในโรคมะเร็งหลอดอาหาร ในประเทศไทย เรียบเรียงโดยอ.ดร.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ และคณะ download
ลำดับ9 บทเรียนเรื่องมะเร็งหลังโพรงจมูก เรียบเรียงโดยอ.ดร.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ10 บทเรียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ (Management of oral mucositis) เรียบเรียงโดยอ.ดร.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ11 บทเรียนเรื่องมะเร็งกระเพาะอาหาร เรียบเรียงโดยอ.ดร.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ12 บทเรียนเรื่องการปลดล็อคกัญชาทางการแพทย์กับสังคมไทย เรียบเรียงโดยอ.นพ.เพชร อลิสานันท์ download
ลำดับ13 บทเรียนเรื่องบทบาทการใช้ Proton therapy ในมะเร็งปอดชนิด Non small cell เรียบเรียงโดยอ.พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต download
ลำดับ14 บทเรียนเรื่องการใช้โมเดลในการคัดเลือกผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ15 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในโรคมะเร็งกระดูกชนิด Ewing sarcoma เรียบเรียงโดยอ.พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา download
ลำดับ16 บทเรียนเรื่องCancer immunology and cancer vaccine เรียบเรียงโดยอ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ download
ลำดับ17 บทเรียนเรื่องบทบาทของการฉายรังสีในมะเร็งเต้านมระยะต้น เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ18 บทเรียนเรื่องProton therapy in hepatocellular carcinoma บทบาทของการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนในโรคมะเร็งตับปฐมภูมิ เรียบเรียงโดยอ.ดร.พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์ download
ลำดับ19 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในเนื้องอกเต้านมชนิด DCIS (Ductal carcinoma in Situ) เรียบเรียงโดยอ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย download
ลำดับ20 บทเรียนเรื่องเนื้องอกสมองชนิด Diffuse Brain stem glioma (DIPG) ในผู้ป่วยเด็ก เรียบเรียงโดยอ.พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา download
BACK   1234   NEXT

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 2 4 6 3 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์