istanbul escort istanbul escort şişli escort tbilisi escort şişli escort şişli escort ümraniye escort şişli escort maslak escort istanbul escort beşiktaş escort taksim escort izmir escorts ümraniye escort mecidiyeköy escort şişli escort taksim escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort kadıköy escort vip escort mersin escort ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort okmeydanı escort şişli escort tuzla escort işitme cihazı sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop istanbul escorts çekmeköy escort esenler escort bahçeşehir escort çapa escort topkapı escort merter escort aksaray escort halkalı escort
บุคลากรทางการแพทย์

บทเรียนการรักษามะเร็งและรังสีรักษา

ลำดับ บทเรียนเรื่อง เรียบเรียงโดย ดาวน์โหลด
ลำดับ1 บทเรียนเรื่องรังสีรักษาในมะเร็งบริเวณฐานกะโหลกศีรษะชนิด chordoma และ chondrosarcoma เรียบเรียงโดยอ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ download
ลำดับ2 บทเรียนเรื่องการรักษาด้วยรังสีโปรตอนในมะเร็งปอด เรียบเรียงโดยรศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ download
ลำดับ3 บทเรียนเรื่องผลข้างเคียงจากการฉายรังสีในมะเร็งกล่องเสียง เรียบเรียงโดยอ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ download
ลำดับ4 บทเรียนเรื่องการรักษาแบบสงวนอวัยวะ (laryngeal preservation) ด้วยการฉายรังสีในมะเร็งกล่องเสียง เรียบเรียงโดยอ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ download
ลำดับ5 บทเรียนเรื่องหลักการและเหตุผลของการรักษาแบบผสมผสาน เรียบเรียงโดยอ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ download
ลำดับ6 บทเรียนเรื่องบทบาทของการฉายอนุภาคโปรตอนในการรักษามะเร็งศีรษะและลำคอ เรียบเรียงโดยอ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ download
ลำดับ7 บทเรียนเรื่องการลดจำนวนครั้งของการฉายรังสีและการฉายรังสีโปรตอนในมะเร็งเต้านม เรียบเรียงโดย ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ8 บทเรียนเรื่องการรักษาบรรเทาอาการผู้ป่วยมะเร็งชนิด indolent B-cell non-Hodgkin lymphma ระยะที่ 3-4 ด้วยรังสีรักษา 2 เกรย์ จำนวน 2 ครั้ง เรียบเรียงโดยอ.นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา download
ลำดับ9 บทเรียนเรื่องความจำเป็นของการศึกษาวิจัยทางคลินิกระหว่างการฉายรังสีเอกซ์ เปรียบเทียบกับการฉายอนุภาคโปรตอนในโรคมะเร็งหลอดอาหาร ในประเทศไทย เรียบเรียงโดยอ.ดร.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ และคณะ download
ลำดับ10 บทเรียนเรื่องมะเร็งหลังโพรงจมูก เรียบเรียงโดยอ.ดร.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ11 บทเรียนเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ (Management of oral mucositis) เรียบเรียงโดยอ.ดร.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ12 บทเรียนเรื่องมะเร็งกระเพาะอาหาร เรียบเรียงโดยอ.ดร.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ13 บทเรียนเรื่องการปลดล็อคกัญชาทางการแพทย์กับสังคมไทย เรียบเรียงโดยอ.นพ.เพชร อลิสานันท์ download
ลำดับ14 บทเรียนเรื่องบทบาทการใช้ Proton therapy ในมะเร็งปอดชนิด Non small cell เรียบเรียงโดยอ.พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต download
ลำดับ15 บทเรียนเรื่องการใช้โมเดลในการคัดเลือกผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน เรียบเรียงโดยอ.พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์ download
ลำดับ16 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในโรคมะเร็งกระดูกชนิด Ewing sarcoma เรียบเรียงโดยอ.พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา download
ลำดับ17 บทเรียนเรื่องCancer immunology and cancer vaccine เรียบเรียงโดยอ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ download
ลำดับ18 บทเรียนเรื่องบทบาทของการฉายรังสีในมะเร็งเต้านมระยะต้น เรียบเรียงโดยรศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล download
ลำดับ19 บทเรียนเรื่องProton therapy in hepatocellular carcinoma บทบาทของการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนในโรคมะเร็งตับปฐมภูมิ เรียบเรียงโดยอ.ดร.พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์ download
ลำดับ20 บทเรียนเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในเนื้องอกเต้านมชนิด DCIS (Ductal carcinoma in Situ) เรียบเรียงโดยอ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย download
BACK   1234   NEXT

จำนวนคนเข้าใช้งาน

0 3 1 2 2 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์

istanbul escort istanbul escort şişli escort tbilisi escort şişli escort şişli escort ümraniye escort şişli escort maslak escort istanbul escort beşiktaş escort taksim escort izmir escorts ümraniye escort mecidiyeköy escort şişli escort taksim escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort kadıköy escort vip escort mersin escort ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort okmeydanı escort şişli escort tuzla escort işitme cihazı sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop istanbul escorts çekmeköy escort esenler escort bahçeşehir escort çapa escort topkapı escort merter escort aksaray escort halkalı escort