บุคลากรทางการแพทย์

เว็บมะเร็งที่น่าสนใจ

 

 
1. ONCOLINK
เป็นเว็บของ University of Pensylvania Cancer Center ซึ่งมีข้อมูลโรคมะเร็งสำหรับ
ทั้งของแพทย์และของผู้ป่วย
2. CANCERNET
เป็นเว็บของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลละเอียดดีมาก แต่เน้นสำหรับแพทย์มากกว่า
3. PUBMED
สำหรับค้น Medline ที่ดีมาก
4. U.S. Food and Drug Administration
ตรวจสอบยารักษามะเร็งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา
5. ACR Journal Advisor
สำหรับแพทย์รักษามะเร็งมี update บทวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกเดือนและ comment โดยแพทย์
รักษามะเร็งชื่อดัง
6. Macmillian Cancer Support
องค์กรให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
7. สมาคมมะเร็งอเมริกัน
ให้ข้อมูลด้านมะเร็ง ยาเคมีบำบัด การฉายรังสี
8. NCCN Clinical Practice Guideline in Oncology
แนวทางการรักษาโรคมะเร็งจากประเทศอเมริกา
9. สูตรยาเคมีบำบัด
10. Cancer Management Guidelines
11. National Cancer Institute: Cancer basic knowledge
12. ACA Guidelines for Cancer Prevention and Early Detection
13. National Guideline Clearinghouse
14. European society for therapeutic radiology and Oncology
15. มะเร็งวิวัฒน์
16. สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
17. สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย
18. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
19. สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 9 5 9 3 5 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์